ภาพกิจกรรม

LINK

- คู่มือแบบฝึกท่าพระราชทาน
  ท่ามือเปล่า / ท่าอาวุธ / ท่ากระบี่
- OKMD (สบร.)
- KM by ก.พ.ร. / สบร.
- คู่มือแบบประเมิน KM/LO ปี ๖๒
  PDF / Excel
- คณก.ขับเคลื่่อน KM/LO กพ.ทอ.
- คณะ จนท.ขับเคลื่อน KM/LO กพ.ทอ.

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Administrator